تشکیل اولین کارگروه ارگانیک و غذای سالم

تشکیل اولین کارگروه ارگانیک و غذای سالم

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

نشست آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ در جهت تشکیل اولین کارگروه ارگانیک و غذای سالم در دفتر جناب آقای دکتر شایسته .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید