جلسات نشست و آماده سازی کارگروه صنایع دستی

جلسات نشست و آماده سازی کارگروه صنایع دستی

اخبار هلدینگ و هم افزایی همت :

جلسات نشست و آماده سازی کارگروه صنایع دستی با حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ در دفتر خانمها زینب و فاطمه دهقان کارگروه اجرایی صنایع دستی .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید