جلسه دیدار و مذاکره تجارت بین الملل

جلسه دیدار و مذاکره تجارت بین الملل

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

جلسه دیدار و مذاکره در دفتر تجارت بین الملل، در محضر دکتر عرفانی، مدیراتاق دوستی ایران و اندونزی به همراه فرزند گرانقدر شان، آقای محمد باقر عرفانی و جناب دکتر عادل نیروشک ، مدیر مسئول کارگروه تجارت بین الملل هلدینگ همت و آقای مهرداد باقر پور ، مدیر مسئول هلدینگ و خانم فاتحی ، مسئول دبیرخانه مرکزی .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید