دیدار در حوزه مشاورین مالی با شرکت مشاوره و مدیریتی ناجی و شرکت نثر

دیدار در حوزه مشاورین مالی با شرکت مشاوره و مدیریتی ناجی و شرکت نثر

اخبار هلدینگ و هم افزایی همت :

جلسه دیدار در حوزه مشاورین مالی با شرکت مشاوره و مدیریتی ناجی و شرکت نثر به مدیریت جناب آقای دکتر عطایی دارنده اولین مدرک مهندسی دنیا از بلژیک در دفتر ایشان با آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ و خانم فاتحی مدیر دبیرخانه هلدینگ .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید