معارفه و آشنایی ستاد پرو مارکتینگ و کارگروه اجرایی

معارفه و آشنایی ستاد پرو مارکتینگ و کارگروه اجرایی

اولین جلسه دیداری پرومارکتینگ و ستاد هم افزایی همت جهت معارفه و آشنایی ستاد پرو مارکتینگ و کارگروه اجرایی آقای دکتر قیطوریان در دفتر ایشان و حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ و سرکار خانم فاتحی نیکو مدیر دبیرخانه مرکزی .

به اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید