نشست اعضای کلینیک ارتباطات با ریاست محترم روابط عمومی نمایشگاه بین المللی آفتاب جناب آقای دکتر بهزاد

نشست اعضای کلینیک ارتباطات با ریاست محترم روابط عمومی نمایشگاه بین المللی آفتاب جناب آقای دکتر بهزاد

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

نشست اعضای کلینیک ارتباطات با ریاست محترم روابط عمومی نمایشگاه بین المللی آفتاب جناب آقای دکتر بهزاد و رئیس تاسیسات صنایع آقای اسماعیلی در خصوص تفاهمات فی مابین درمورد
نمایشگاهها و ارائه خدمات و تجهیزات نمایشگاهی توسط کلینیک ارتباطات .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید