برچسب- هنرهای نمایشی

تشکیل کارگروه هنرکده در جهت بازار یابی هنری

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت : اولین جلسه هماهنگی و مذاکره و دیدار پیرامون تشکیل کارگروه هنرکده در جهت بازار یابی هنری به میزبانی جناب آقای جواد مستخدمی عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران و حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت.

بیشتر بدانید...